Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по анализ на информацията

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по анализ на информацията „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Print Friendly, PDF & Email

Провеждане на стрес тест за преподавателите по чужд език, преминали електронно обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ

Уважаеми колеги, Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда, както и апробиране на системата за проверка на Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип

1. Редът и условията за прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от Прочети

Print Friendly, PDF & Email