Онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в рамките на законоустановения срок (чл. 27 Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Конкурсна процедура 33.18-2019 ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МЕЧТАЕМ, УЧИМ И ИГРАЕМ” Договор №БС33.18-2-016/29.10.2019г.

Със стартова пресконференция в ОУ ”Никола Обретенов”- Русе започнаха дейности по проект „ЗАЕДНО МЕЧТАЕМ, УЧИМ И ИГРАЕМ”, финасиран от Център Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и Прочети

Print Friendly, PDF & Email