В СУПНЕ „Фр. Шилер“ осмокласниците създадоха музикални списания

Във връзка с изучавания учебен материал по музика, вдъхновявани и насърчавани от своята преподавателка г-жа Албена Анчева–Попова, любознателните и креативни осмокласници от СУПНЕ „Фр. Шилер“ изготвиха прекрасни музикални списания „В света на музиката“. Учениците проследиха музикалните епохи, връзки с другите изкуства, литературата, историята и науките. В хода на учебната работа осмокласниците развиваха умения за работа в екип и се учеха да се съобразяват с мнението на другите. Стимулираха се креативното поведение и интересът към начините на търсене, съхранение и разпространение на информация.

Обучението по музика в VIII клас допринася за разширяване на музикалната и обща култура на учениците чрез придобиване на нови знания, данни за историческото развитие на музиката, извежда нови музикални преживявания. Потребностите в областта на музикалната практика са насочени към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство във всичките му разнообразни прояви и с изграждането на музикалноаналитични, когнитивни, социални, творчески и други компетентности у учениците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email