Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Бележки и становища по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 20.04.2020 г.
Проект на заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2020/2021 г.
Обобщено предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2020/2021 г.
Oбобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 г.

Print Friendly, PDF & Email