Национална програма „Мотивирани учители“

Кандидатстване по НП „Мотивирани учители”, модул 2 „Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „УЧИТЕЛ ПО…“, „НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ“ или „РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“ от заети в системата преподаватели“
Образец а заявление за кандидатстване
Тристранен договор за участник
Процедура за подбор

НП „Мотивирани учители “Одобрена с Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет
https://www.mon.bg/bg/100828
ЦелОбезпечаване на кадровия ресурс, необходим за конкурентно и успешно българско образование.
Модул 2„Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „начален учител“ или „ресурсен учител“ от заети в системата преподаватели“
Срок за кандидатстване 23.06.2020 г.
Вид на обучениетоЕдногодишно обучение в задочна/дистанционна форма
Изисквания към кандидатите по Модул 2 от програмата·       Професионален опит като учител.
·       Висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“;
·       Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;
·       Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките ѝ или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.
КандидатстванеПодаване на заявление по образец с приложени копия на документи чрез:
·       системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;
·       писмо до официалната електронна поща на Регионално управление на образованието - Русе ( [email protected]), за кандидатите, които работят в област Русе.
Необходими документи за кандидатстване·      Заявление по образец. Бланка на заявлението е публикувана на адрес: https://www.mon.bg/bg/100828
·       Диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;
·       Препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;
·       Професионална автобиография;
·       Мотивационно писмо;
·       Сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 - за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“
·       Препоръка/подкрепящо писмо от настоящия работодател;
Лице за контакт в РУО - РусеМилена Банева – старши експерт по природни науки и екология, тел. 082/834209
Print Friendly, PDF & Email