Обявени са конкурси за директори на общински училища в област Русе

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на образователни институции на територията на област Русе.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на образователни институции на територията на област Русе.

Заповед за провеждането на конкурс за директор на Център за специална образователна подкрепа

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на общински Център за специална образователна подкрепа на територията на област Русе.

 

 

 

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на общински училища на територията на област Русе (публикувано на 15.07.2020 г.)


Заповед за провеждането на конкурс за директор на общински училища
Заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат.

(публикувано на 11.06.2020 г.)

 

Print Friendly, PDF & Email