Свободно място за длъжността „директор“ на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия.

Заповед за провеждането на конкурс за директор на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия.
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат.

Print Friendly, PDF & Email