Обявени са конкурси за длъжността “Директор” на образователни институции на територията област Русе

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на образователни институции на територията на област Русе.

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на образователни институции на територията на област Русе.

Заповед за провеждането на конкурс за директор на Център за специална образователна подкрепа

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на общински Център за специална образователна подкрепа на територията на област Русе.

 

 

Заповед за провеждането на конкурс за директор на общински училища и Център за подкрепа за личностно развитие – Общежитие за средношколци

Заповед за прекратяване на конкурс за длъжност „директор“ на Център за подкрепа на личностно развитие – Общежитие за средношколци – гр.Русе                                                      (публикувано на 29.07.2020 г.)

Заповед за провеждането на конкурс за директор на Център за специална образователна подкрепа

Заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат.

 

(последна редакция на 29.07.2020 г.)

Print Friendly, PDF & Email