Стартираха дейностите по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

                                                                                 

В периода от 20 до 22 юли 2020 година в град Русе се проведе регионално информационно събитие по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с
конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.
Целта на проекта е да се разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Целеви групи са учениците от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, обучаващи се в дуална система на обучение в специалности от професии с недостиг от специалисти на пазара на труда, защитени специалности от професии и специалности в обхвата на ИСИС – Стратегията за интелигентна специализация.
В информационното събитие взеха участие 48 представители на училища от област Русе и от област Силистра, представители на работодатели и на синдикални организации от региона, г-жа Слава Рачева – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Русе и координатор на проекта в област Русе, г-жа Майя Григорова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Силистра и координатор на проекта в област Силистра. Гости на събитието бяха г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, г-жа Маргарита Гатева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН и ръководител на проекта, г-жа Радостина Петрова – главен експерт в дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН.
Представени и обсъдени бяха целите на проекта, целевите групи и дейностите по проекта. Работодателите бяха запознати с нормативната уредба, осигуряваща обучението чрез работа (дуална система на обучение). Единадесет професионални гимназии и средни училища с паралелки за професионална подготовка от областите Русе и Силистра представиха добри практики при взаимодействие между училищата и фирмите-партньори при обучението на учениците.

Print Friendly, PDF & Email