МОН одобри споразумението за сътрудничество между АЕГ „Гео Милев” – Русе и РУ „Ангел Кънчев”

В съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за висшето образование с официално писмо от 19.10.2020 г. г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и наука, одобри споразумението за извършване на съвместна дейност между Английска езикова гимназия „Гео Милев”  и Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Споразумението предвижда извършване на съвместна учебна и методологична дейност по учебни предмети и модули за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап и цели получаване на висококачествени знания и умения в областта на информационните технологии, STEM направлението и предприемачеството.

Водени от желанието си да отговарят на интересите и потребностите на колкото се може повече от гимназистите, ръководството и педагогическият екип на училището се обединяват около идеята от 2020 година да предложат подготовка по част от профилиращите предмети в съвсем нови за училището области и търси  подкрепата на две катедри от Русенския университет. Така гимназията става едно от четирите училища в България, и първото в Русе, с подписан договор за сътрудничество с висше учебно заведение. От септември обучението по по-голямата част от модулите от предметите „Информационни технологии” и „Предприемачество” за 61 единадесетокласници се провежда от университетски преподаватели, като се използва академичната материално-техническа база на РУ „Ангел Кънчев”.

Очаква се съвместната работа с университетските преподаватели да повиши както компетентностите на учениците, така и квалификацията на учителите, осигурявайки по-богати възможности за досег с модерен образователен инструментариум и експертиза в областта на технологиите и бизнеса.

Партньорството между двете образователни институции има за цел превръщането на младежите в адаптивни личности и конкурентноспособни професионалисти, създаване на нови модели за организация и провеждане на учебния процес и повишаване авторитета на образователните институции в град Русе.

Print Friendly, PDF & Email