ВТОРИ ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. организира втори информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни -2“. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда. Информационният ден ще се проведе през платформата Zoom на 23.02.2021 г., вторник, от 10:00 часа.
Заинтересованите страни могат да участват в информационния ден, за което е необходима регистрация на следния линк:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sce2vqzgsEtTHaRSaLPEZxMuWrYEG2o43
За да се избегнат технически проблеми и забавяне на достъпа за участие на срещата в началния час, регистрацията следва да бъде извършена предварително (до края на деня на 22 февруари 2021 г.).
Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлявате, както и ролята, която изпълнявате в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.
Техническите възможности на платформата позволяват едновременно включване на определен брой участници в срещата, поради което е желателно да се регистрират до двама представители от една организация/институция.
За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:15 ч. – 09:50 ч. на 23.02.2021 г., тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.
Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ е публикувана на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.
Лице за контакти: Мая Лашова, главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОПНОИР, e-mail: [email protected].

Указания за участие и провеждане на Втори онлайн информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ –
23.02.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. чрез платформа Zoom може да изтеглите ТУК

Програма за Втори информационен ден по процедура за БФП BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ от УО на ОПНОИР 23.02.2021 г., вторник.

 

Print Friendly, PDF & Email