BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“

Съгласно Заповед РД09-1416/21.09.2016 г. на министъра на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Нов шанс за успех“. Министерството на образованието и науката, чрез дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“, е конкретен бенефициент по проект „Нов шанс за успех” по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектът надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007-2013)“. Основна цел на двата проекта е да бъде улеснен по-нататъшния достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда.

Дейностите в новия проект са свързани с организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности в прогимназиалния етап на основното oбразование. Овладяването на ключови компетентности е шанс за слабограмотните лица да излязат от рискова група на пазара на труда. Целите на проекта ще бъдат постигнати и чрез сертифициране на успешно завършеното обучение.

На електронната страница на проекта (http://novshans.mon.bg) в раздел „Новини и съобщения“ е публикувана поканата към училищата за сформиране на групи.

Print Friendly, PDF & Email