Регистрация на физически и юридически лица за участие в Проект „ТВОЯТ ЧАС“ за учебната 2017/2018 г.

Физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/18 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ – фаза I могат да се регистрират в електронната платформа на проекта на адрес : http://tvoiatchas.mon.bg в периода 19 юни – 15 септември 2017 г.
Информация за проекта и изискванията към юридическите и физическите лица, предлагащи извънкласни дейности, са публикувани в електронната платформа.

Print Friendly, PDF & Email