Нова конкурсна процедура за набиране на проектни предложения от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката обяви нова Конкурсна процедура 33.17-2018 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Допустими кандидатстващи институции са общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. Информацията е  публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg , раздел Новини.

Print Friendly, PDF & Email