Кандидатстване по НП „Квалификация“, модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“

1. Документи за кандидатстване:
– заявление по образец;
– декларация по образец от бенефициента, че е запознат с условията за разходване на средства.

2. Критерии за участие в:

2.1. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация:
– училища, в които се обучават ученици в мултикултурна среда;
– установени дефицити в подготовката на учители за работа като медиатори;
– в училището да няма обособен кабинет за медиация;
– наличие на свободно помещение в учебното заведение, което би могло да се обособи като кабинет по медиация.

2.2. Мобилности за посещение на училища с кабинети с развита IT структура:
– работа с ИКТ и електронни ресурси в учебното заведение;
– добри умения на педагогическите специалисти за работа с ИКТ и електронни ресурси;
– недобро състояние на материално-техническата база за работа със съвременни ИКТ в учебното заведение.

3. Срокове:
– до 17.09.2018 г. в РУО – Русе се приемат документи за кандидатстване. Заявленията и декларациите се представят с мотивационно писмо с не повече от 1500 символа;
– до 20.09.2018 г. комисия в РУО – Русе класира 3 училища за участие в мобилностите в гр. Сливен.

4. Задължения на екипите, класирани за участие по НП „Квалификация“, модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура“:
• екипите, извършващи мобилността, са длъжни в рамките на 30 календарни дни от деня на посещение, да представят в РУО – Русе решения на Педагогическия съвет на образователната институция с описана иновация, избрана от мобилността, която се въвежда в училището. Финансират се първите 100 училища, подали заявление;
• в 30 дневен срок от деня на посещение, директорите на училищата да представят информация за внедряваната иновация за публикуване в сайтовете на РУО и НЦПКПС, както и линк към публикация в сайта на училището.

Print Friendly, PDF & Email