„Най-големият урок на света” в Английска езикова гимназия „Гео Милев” – Русе

В периода 20. октомври – 20. ноември учители и учениците от Английска езикова гимназия „Гео Милев” – Русе проведоха поредица от обучителни инициативи, насочени към Глобалните цели за устойчивото развитие на ООН.

Част от учениците в осми клас първоначално бяха запознати с всички глобални цели за устойчиво развитие и инициативата „Най-големият урок в света”. На следващ етап беше организиран уъркшоп, по време на който учениците, в малки групи от 4-5 човека, дискутираха част от Глобалните цели като „Намаляване на неравенствата”, „Край на глада”, „Възобновяема енергия”, „Добро здраве”, „Равенство между половете”, „Изкореняване на бедността” и „Качествено образование”.

Учениците анализираха съществуващите проблеми на различни нива – ниво близко обкръжение, ниво регион и ниво държава. Освен това обсъдиха вече предприетите мерки  от държавите и предложиха свои решения за справяне с проблема, които представиха пред класа.

В рамките на интердисциплинарен урок със същите ученици, десетокласници представиха резултатите от проектно-базирано обучение, което проведоха през миналата учебна година, като ги обвързаха с „Глобална цел 7 – Възобновяема енергия”.

Деветокласници се превърнаха в обучители на други ученици от осми  клас и проведоха урок на тема „Глобална цел 5  – Равенство между половете”. Учениците бяха провокирани да изкажат мнението си по въпроса дали има равнопоставеност между половете в съвременното общество, като споделиха, че това е тема, по която не са размишлявали задълбочено преди.

В две групи по предмета Свят и личност – ЗИП с дванадесетокласниците бяха проведени часове по темата „Запознаване с глобалните цели”. В първата част на занятието младежите трябваше чрез „мозъчна атака” да очертаят характеристиките на съвременния свят и предизвикателствата пред планетата и човечеството, след което по групи да се запознаят с различни начини за постигане на глобални цели като „Намаляване на неравенствата”, „Качествено образование”, „Устойчиви градове и общности”, „Сигурна работа и икономически растеж” и др., да направят оценка на решенията, както и да предложат свои собствени, които да представят и защитят пред съучениците си. Акцентът на занятието бе върху екипната работа, критическото мислене и изграждането на умения за решаване на проблеми и поемане на отговорност. В следващите месеци предстои част от учениците да проведат задълбочени проучвания на всяка от глобалните цели и да изготвят доклади за напредъка по всяка една от тях в глобален план.

            При подготовката на дейностите за включване в инициативата на УНИЦЕФ учителите разчитаха изключително много на сътрудничество помежду си, на онлайн ресурсите на електронната страница на световната инициатива, както и на високата степен на мотивация на учениците да усвояват знания и компетентности извън рамките на формалното обучение.

Автор: Милена Бъчварова – учител по английски език

Print Friendly, PDF & Email