Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода от 18.10.2018 г. до 31.12.2018 г. по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ в област Русе се проведоха следните  обучения:
„Преодоляване на формирани модели на агресивно поведение у учениците“
„Преодоляване на формирани модели на агресивно поведение у учениците“
„Педагогическо взаимодействие между обектите и субектите в образователната система“
„Всеки ученик ще бъде отличник – практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност“
„Облак технологиите за ефективна комуникация в училище“
„Създаване на позитивна среда за обучение“
„Прилагане на иновативни методи за преподаване във виртуална класна стая“
„Повишаване на мотивацията за обучение и образование, основаващи се на професионалните умения и компетентности на учителите“
„Обучение на педагози за работа с дигитални устройства в детските градини“
„Интерактивната бяла дъска като средство за прилагане на иновативни подходи в обучението“
„Съвременен модел на учебно занятие.  Планиране на педагогическата дейност“
„Иновативни практики в образованието“

На всички успешно преминали обучението 260 лица бе издадено Удостоверение за присъден/и квалификационен/ни кредит/и, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Повече информация за проекта и за възможностите за участие в него може да бъде намерена на страницата на информационната система на адрес: https://teachers.mon.bg/

Print Friendly, PDF & Email