XII Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ – 2019, Русе

От 15 до 17 април 2019 г. в Русе се проведе XII-то издание на Националната конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“.
Конференцията бе открита от министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. Гости на откриването бяха: депутатите Пламен Нунев и д-р Адриан Райков, г-жа Ваня Трайкова – държавен експерт по предучилищно образование в МОН, областният управител на Област Русе г-н Галин Григоров, кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, ректорът на РУ „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. Христо Белоев, представители на Общинска администрация – Русе, началници на РУО и експерти по предучилищно образование от страната, директори на детски градини и учители от 25 области.
Представени бяха следните планарни доклади:
1. Превъзходството на качествения процес над ефекта от резултата (Технологичен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за образователно развитие на Личността в детската градина) – доц. д-р Емил К. Бузов, ВТУ – Педагогически колеж, Плевен;
2. Въвеждане на антикорупционно обучение в предучилищна възраст в детските градини, лектор: Трифон Трифонов, директор на дирекция „Превенция на корупцията“, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ);
3. Формиране на граждански и социални компетентности у децата от подготвителната група в детската градина – Даниела Йорданова Василева, директор на ДГ „Пролет“ – гр. Перник.
След приключване на пленарните доклади гостите и участниците в конференцията се насладиха на невероятния концерт под надслов „Към европейски ценности и български дух“, представен от децата от детските градини на Община Русе.
На вторият ден от конференцията участниците в нея посетиха детските градини на Русе, където наблюдаваха добри педагогически практики и креативни образователни модули от квалификацията на учителите.
В станалия традиционен научен форум взеха участие над 250 педагози от цялата страна. Работата на конференцията протече в академична обстановка във Втори корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев“, основен партньор на научния форум – в четири тематични направления, както следва:
1. Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата;
2. Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители;
3. Подкрепата за личностно развитие на децата – осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание“;
4. Интерактивни форми на взаимодействие детска градина – семейство – сътрудничество с родителите за създаване на позитивна, подкрепяща среда, благоприятна за стимулиране на индивидуалното и социалното развитие на детето.
В тях с доклади и научни съобщения се включиха над 70 педагози.
На 17 април 2019 г. приключи работата на XII Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“.
В конферентната зала на хотел „Дунав Плаза“ секретарите по научни секции и тематични направления от РУ „Ангел Кънчев“ – Русе: доц. д-р А. Велева, доц. д-р В. Василева, доц. д-р Ю. Дончева и доц. д-р Д. Стоянова, обобщиха резултатите от проведения научен форум, като подчертаха приноса на колегите педагози за креативното развитие на предучилищното образование към настоящия момент и в перспектива.
Д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, благодари за съдействието на всички, които бяха съпричастни към организирането и провеждането на конференцията: Русенският университет „Ангел Кънчев“ и комплекс „Канев център“, Община Русе, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и директорите на детски градини.
Конференцията бе закрита от г-жа Ваня Трайкова – държавен експерт по предучилищно образование в МОН, която обобщи наблюденията и впечатленията си от проведения форум с думите: „Чест е за всички колеги, работещи в областта на предучилищното образование, че трудът, който полагат, е символ на тяхната всеотдайност и привързаност към подрастващите – бъдещето на България.“

Print Friendly, PDF & Email