ТЕРИТОРИАЛНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПТП С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

1. Организиране на информираност по безопасност на движението по пътя (БДП) на родителска среща през учебната 2019/2020 година. В рамките на не по-малко от 10 минути да бъде организирана беседа, свързана с рисковото поведение на възрастните, личната безопасност и опазване здравето и живота на децата, учениците и останалите участници в движението.

2. Осъществяване на контрол на правоспособността на педагогическите специалисти, които провеждат обучение по БДП по образователно направление „Околен свят“ в детските градини и в часа на класа в училищата.

3. Организиране на участието в квалификационни форми на тема „Методика на обучението по БДП“ на педагогически специалисти, на които са възложени учебни часове по БДП през настоящата учебна година.

4. Осигуряване на достъп до информация на децата, учениците и техните родители относно обучението и възпитанието по БДП чрез създаване на специализирана рубрика на електронните страници на образователните институции. Образователните институции системно да публикуват актуална информация за материално-техническата база за обучението по БДП, транспортната инфраструктура в близост до училището/детската градина, безопасните маршрути на движение на учениците, проведените мероприятия (концерт, беседа, викторина, семинар, конкурс и др.), анализи, мерки за ограничаване на ПТП с деца и ученици и други справки за дейностите по БДП.

Print Friendly, PDF & Email