ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА  
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
за отчитане състоянието на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП)
на децата в детските градини и на учениците от І до XІІ клас за РУО-Русе
І.Обобщени статистически (емпирични) данни в началото на учебната 2019/2020 година
№ по редПоказателиБрой в учиилища% в училищаБрой в детски градини% в детски градиниБрой общо% общо
12345678
1.Общ брой детски градини, в които се осъществяват занимания за възпитание на децата по БДП *--39-39-
2.Общ брой училища, в които се изучава БДП и обучението в часа на класа е включено в училищния учебен план *70---70-
3.Общ брой училища със заложени часовете по БДП - РП на отделен ред в Списък-образец № 10---00.00
3.1.В т.ч. брой групи РП в училищата по т. 3----0-
4.Общ брой училища със заложени часове - ДП на отделен ред в Списък-образец № 1 (по БДП, приложно колоездене и др.)1---11.43
4.1.Брой групи - ДП в училищата по т. 44---4-
4.2.В т.ч. брой групи - ДП приложно колоездене0---00.00
5.Материално-технически условия за провеждане на обучението по БДП:------
5.1.Брой детски градини и училища провеждащи обучението по БДП в специализирани кабинети1115.71820.511917.43
5.2.Брой специализирани кабинети собственост на детските градини и училищата по т. 5.111-11-22-
5.3.Брой детски градини и училища провеждащи обучението по БДП в класни стаи с онагледяване на обучението по БДП6288.573487.189688.07
12345678
5.4.Брой детски градини и училища провеждащи обучението по БДП в класни стаи без допълнително онагледяване2130923.083027.52
5.5.Брой детски градини и училища провеждащи обучението по БДП на площадки (полигони)14201948.723330.28
5.6.Брой площадки (полигони) по т. 5.5 собственост на детските градини и училищата 12-2--
5.7.Брой училища провеждащи обучението по БДП с интерактивни системи811.43--811.43
6Общ брой на учителите с възложени часове по възпитание и обучение по БДП в началото на учебната година602-383-985-
6.1.Общ брой на учителите по т.6 с професионална квалификация по методика на обучение по БДП 54991.2022157.7077078.17
6.2.Брой учители придобили професионална квалификация по методика на обучение по БДП през лятото 39-5--
6.3.Брой учители, повишили(актуализирали) квалификацията си през лятото 417.4773.17486.23
7.Общ брой на директорите, преминали обучение по планиране организация, и контрол на обучението по БДП 2332.862051.284339.45
8.Брой изградени училищни (и в детските градини) комисии по БДП (УКБДП)70100.0039100.00109100.00
8.1.Брой УКБДП по т.8 с обучени членове6288.573384.629587.16
9.Брой групи за обучение на ученици – велосипедисти (в центрове, училища и др.):6-0-6 -
9.1.В т.ч. групи по ДП по приложно колоездене в училище00.0000.0000.00
10.Брой ученици-велосипедисти в групите по т. 983-0-83 -
11.Материално-технически условия за провеждане на обучението на ученици -велосипедисти:------
11.1.Брой училища и детски градини с полигони за велосипедисти57.14512.82109.17
12345678
11.2.Брой училища и детски градини със специализирани кабинети за провеждане на обучението на ученици -велосипедисти:11.4300.0010.92
11.3.Брой велосипеди в групите по т.9, собственост на училищата, центровете и др. 26-107-133 -
12.Относителен дял на учениците осигурени с учебни помагала и тетрадки по БДП (% спрямо общия брой ученици, изучаващи БДП)7084- -
13.Относителен дял на учителите осигурени с учебни помагала и дидактически материали за учебния процес по БДП (% спрямо общия брой учители преподаващи БДП)8197- -
14.Брой планирани тематични проверки по БДП от РУО--0 -
15.Брой училища и детски градини, извършващи ежедневен междуселищен превоз на учениците и децата3245.71820.514036.70
15.1.Брой училища и детски градини извършващи ежедневен междуселищен превоз на учениците и децата със собствени автобуси1237.50112.501332.50
15.2.Брой на училищата и детските градини по т. 15.1. с пътни книжки/пътни листа и др. отчетни документи на автобусите12100.001100.0013100.00
15.3.Брой на училищата и детските градини по т. 15.1. извършващи предпътен преглед на автобусите12100.001100.0013100.00
15.4.Брой на училищата и детските градини по т. 15.1., в които се извършва ежедневен медицински преглед на водачите на автобусите12100.001100.0013100.00
16.Брой на училищата и детските градини с определени графици и маршрути, обсъдени с родителите3042.86820.513834.86
17.Брой на училищата и детските градини по т. 15. с осигурен придружител2887.508100.003690.00
18.Брой на училищата с инструктажи – пет-минутки в края на последния час за деня6491.43 - -6491.43
19.Обезопасяване на района на училището и детската градина:------
12345678
19.1.Брой на училищата и детските градини с хоризонтална маркировка около тях5781.431948.727669.72
19.2.Брой на училищата и детските градини с осигурен дежурен полицай1318.5737.691614.68
19.3.Брой на училищата и детските градини в близост до светофари1724.29615.382321.10
19.4.Брой на училищата и детските градини с изкуствени неравности пред входовете2535.711025.643532.11
19.5.Брой на училищата и детските градини с обезопасителни огради около тях6390.003487.189788.99
19.6.Брой на училищата и детските градинисъс съответните пътни знаци около тях5882.862871.798678.90
19.7.Брой на училищата и детските градини с улично осветление около тях6897.1439100.0010798.17
19.8.Брой на училищата и детските градини с ограничаване достъпа на МПС в училищните дворове70100.003282.0510293.58
* В т. ІІ да се отбележи броя на училища, с ученици до VІІІ клас и на детски градини, в които не се осъществяват занимания по БДП, ако има такива и причините за това
ІІ. Обобщена аналитична информация за проблеми, процеси и тенденции проекти, проведени/участие в училищни , общински, регионални и национални състезания, викторини, кампании,екскурзии, лагери и др.
В училищата и детските градини в област Русе се провеждат занимания по безопасност на движението по пътищата: в училищата часовете по БДП се провеждат в часа на класа съобразно Приложение към чл. 11, ал. 3 от Наредба №13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, а в детските градини заниманията по БДП са част от ситуациите по образователно направление "Околен свят".
Print Friendly, PDF & Email