Архив конкурси

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе. (публикувано на 09.02.2021 г.)


Конкурсна процедура 33.19-2020 за набиране на проектни предложения-ЦОИДУЕМ (публикувано на 14.07.2020 г.)


Обявление за конкурс за длъжността “началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 27.11.2020 г.)


началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 05.10.2020 г.)


Конкурс за заемане на длъжността „директор” на образователни институции на територията на област Русе (последна редакция на 29.07.2020 г.)


Конкурс за заемане на длъжността „директор” на на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия. (публикувано на 18.06.2020 г.)


Конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински училища в област Русе (публикувано на 11.06.2020 г.)


Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе
В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе:
∙ Първо място – Емил Георгиев (публикувано на 14.07.2020 г.)

Система  за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността старши експерт по анализ на информацията „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 03.07.2020 г.)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по анализ на информацията „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 02.07.2020 г.)


Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе
В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността старши експерт по анализ на информацията” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе:
∙ Първо място – Емил Георгиев

старши експерт по анализ на информация „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) (публикувано на 15.06.2020 г.)
декларация по 17,ал.3,т.1
Приложение №3 към чл.17,ал.2


Важно!!! Промяна на датата на провеждането на конкурса за длъжност „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

старши експерт по информационно осигуряване „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)
главен счетоводител в „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)
старши експерт по чужд език и по майчин език в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”


старши експерт по професионално образование и обучение в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
декларация по 17,ал.2,т.1
Приложение №2 към чл.17,ал.1


Заповед за провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование трябва да познават и прилагат


Заповед за провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински център за специална образователна подкрепа
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Списък допуснатите кандидати


Заповед за провеждането на конкурс за директор на държавно и общинско училище
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат


началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
старши експерт по приобщаващо образование в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
декларация по 17,ал.2,т.1
Приложение №2 към чл.17,ал.1


Заповед за провеждането на конкурс за директор на държавно и общинско училище
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на документите за конкурс директори
Информация провеждането на първият етап – писмен изпит-тест

Обява за провеждането на конкурс за началник на РУО-Русе

Print Friendly, PDF & Email