Регистър на заместващи учители

Информационна банка с кадри за заместващи учители на РУО – Русе


ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ЗА „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“

 

Регионално управление на образованието – Русе съвместно с Министерството на образованието и науката създават национална информационна база от „заместващи учители“

В информационната база могат да се регистрират:

  • специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…..“ (учебен предмет);
  • студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“;
  • студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерския съвет с Постановление №125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

 

Желаещите да се регистрират попълват формуляр на следния ЛИНК

 

Желаещите да заместват отсъстващи педагогически специалисти от училищата на територията на област Русе могат да се регистрират в  Регистър на заместващи учители.

Print Friendly, PDF & Email