Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

1. Редът и условията за прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, са регламентирани в Глава IV „План-прием“, Раздел VII „Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип“ от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
1.1. Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
1.2. Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

2. Приемът в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се извършва по документи от комисия в РУО – Русе, като учениците трябва да отговарят на следните условия:
2.1. За определените в държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които през учебната 2020/2021 година се обучават в VII клас и ще завършат основно образование в годината на кандидатстването, както и да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
2.2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.

3. Учениците, които отговарят на условията, определени в т. 2.1. и т. 2.2., в периода от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. подават в Регионалното управление на образованието – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 7, стая №4, следните документи:
3.1. Заявление до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства с подредени желания – бланката е по образец и може да бъде изтеглена във формат Word от електронната страница на РУО – Русе заявление.
3.2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания – само за учениците по т. 1.1.
3.3. Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – само за учениците по т. 1.2.
3.4. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно изискванията на чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – само за учениците по т. 1.2.

4. Указания за попълване на заявлението по т. 3.1.
4.1. В заявлението задължително се попълват всички лични данни на кандидат-гимназиста, актуален адрес и телефонен номер, на които ще бъдете уведомени за резултатите от насочването или членовете на комисията могат да се свържат с Вас при необходимост.
4.2. При попълване на желанията в заявлението от съществено значение за насочването на ученика е последователността, в която са вписани профилите и/или специалностите, за които кандидатствате. На позиция 1 се посочва най–желаният профил/най-желаната специалност, в който/която ученикът желае да се обучава в VIII клас. За едно желание се приема един профил или специалност в съответното училище. Това означава, че ако в едно училище се извършва прием в два, три и повече профили, респ. две, три и повече специалности, то всеки/всяка от тях е отделно желание и трябва да се впише на отделен ред в заявлението. Вписаните в заявлението желания задължително се номерират.
4.3. Изборът на специалности от професии при попълване на заявлението се прави от Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за приемане на ученици след завършено основно образование за 2021/2022 учебна година (Списък № 1) . В лявата част на Списъка са посочени заболяванията, а в дясната част – специалностите от професии, за които учениците могат да кандидатстват.
4.4. Заболяванията, с които учениците могат да кандидатстват в профилирани гимназии и профилирани паралелки в средните училища са посочени в Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии или профилирани паралелки в средни училища след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година (Списък № 2) . Профилите се избират от утвърдения държавен план-прием в VІІІ клас в неспециализираните училища в област Русе за учебната 2021/2022 година, публикуван на електронната страница на РУО – Русе държавен план-прием за 2021/2022 учебна година .
4.5. Към заявлението се прилага и попълнено съобщение за поверителност на лични данни за физически лица (субекти на лични данни), за събиране и обработване на лични данни във връзка с изпълнение на нормативно установени правомощия от Регионално управление на образованието – Русе. Съобщението за поверителност на личните данни може да изтеглите от ТУК .
4.6. Към заявлението се прилагат копия на всички медицински документи, посочени в т. 3.2., удостоверяващи заболяването на ученика.
5. Комисията в РУО – Русе насочва учениците, подали заявления по т. 3.1. с приложените към тях документи по т. 3.2., съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и поредността на заявените желания.

За допълнителна информация: Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Русе и председател на комисията за насочване на ученици – 082/83-39-65

Print Friendly, PDF & Email