УСПЕХ

logo_uspeh2

Пълно наименование:

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ

Бенефициент:

Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

Териториален обхват:

Проектът е с национален обхват.

Продължителност:

36 месеца

Цели на проекта:

Обща цел:- да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Специфични цели:

– Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
– Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.
– Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Основни дейности:

– Дейност 1: Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на проектните дейности.
– Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите се провеждат в учебно време, в събота и в неделя и могат да продължат и през ваканциите.
– Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците само през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.
– Дейност 4: Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности.

Описание на целевата група:

– Ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие.
– Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен изпит.
– В целевата група не се включват ученици от средищните училища.
Брой лица от целевата група, включени в проекта:

– Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а максималният – до 15 участващи .
– Групите могат да бъдат сформирани и като сборни с ученици от различни класове.
– В случай че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата може да се допълни с нов ученик, който не е включен в друга форма по ИИД в същото училище.
– Общ брой ученици, включени в проекта 483 000.

Обща стойност на проекта:

99 452 270.90 лева

Списък на училищата, участващи по проекта в област Русе:

Община Населено място Име на училище
1. Борово Обретеник ОУ “Петко Р. Славейков”
2. Бяла Бяла НУ “Петко Р. Славейков”
3. Бяла Бяла Професионална гимназия
4. Бяла Полско Косово ОУ “Св. св. Кирил и Методий”
5. Ветово Глоджево СОУ “Христо Ботев”
6. Ветово Смирненски ОУ “Петко Р. Славейков”
7. Две могили Две могили ПГСС “К. А. Тимирязев”
8. Иваново Иваново ОУ “Никола Й. Вапцаров”
9. Иваново Сваленик ОУ “Св. Климент Охридски”
10. Иваново Тръстеник ОУ “Васил Левски”
11. Русе Русе НУИ “Проф. Веселин Стоянов”
12. Русе Русе ОУ “Отец Паисий”
13. Русе Русе МГ “Баба Тонка”
14. Русе Русе ОУ “Олимпи Панов”
15. Русе Русе ОУ “Алеко Константинов”
16. Русе Русе ОУ “Братя Миладинови”
17. Русе Русе ОУ “Никола Обретенов”
18. Русе Русе ОУ “Тома Кърджиев”
19. Русе Русе АГ “Гео Милев”
20. Русе Русе ОУ “Васил Априлов”
21. Русе Русе ОУ “Любен Каравелов”
22. Русе Русе ПГ по мехонотехника
23. Русе Русе ПГ по транспорт
24. Русе Русе ПГ по туризъм “Иван П. Павлов”
25. Русе Русе ПГДВА “Йосиф Вондрак”
26. Русе Русе ПГЕЕ “Апостол Арнаудов”
27. Русе Русе ОУ “Христо Смирненски”
28. Русе Русе ПГИУ “Елиас Канети”
29. Русе Русе ПГО “Недка Иван Лазарова”
30. Русе Русе ПГПТ “Атанас Ц. Буров”
31. Русе Русе ПГРКК
32. Русе Русе ПГСАГ “Пеньо Пенев”
33. Русе Русе ПГСС “Ангел Кънчев”
34. Русе Русе СОУ “Възраждане”
35. Русе Русе СОУ “Васил Левски”
36. Русе Русе СОУ “Йордан Йовков”
37. Русе Русе СОУ “Христо Ботев”
38. Русе Русе СОУЕЕ “Константин-Кирил Философ”
39. Русе Русе СОУПНЕ “Фридрих Шилер”
40. Русе Тетово ОУ “Отец Паисий”
41. Русе Хотанца НУ “Васил Априлов”
42. Ценово Караманово ОУ “Св. Климент Охридски”
43. Ценово Долна студена ОУ “Христо Ботев”
44. Ценово Новград ОУ “Алеко Константинов”

към сайта на проекта

към Facebook профила

Print Friendly, PDF & Email