Държавни зрелостни изпити

1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2016-2017 година:
Сесия май-юни

Български език и литература – 21 май 2018 г., нач. 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., нач. 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май – 01 юни 2018 г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2018 г., нач. 08,00 ч.
Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., нач. 08,00 ч.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август – 05 септември 2018 г.

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015-2016 година:
сесия май-юни
ДейностСрок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявлениятаот 05.03. до 16.03.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпитидо 18.05.2018 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 18.05.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 18.05.2018 г.
Провеждане на изпита по Бългаски език и литература21.05.2018 г.
Провеждане на втория изпит по желание23.05.2018 г.
Оценяване на изпитните работи от 25.05. до 08.06.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 13.06.2018 г.

сесия август-септември
ДейностСрок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявлениятаот 02.07. до 13.07.2018 г.
Допускане до държавни зрелостни изпитидо 23.08.2017 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 24.08.2018 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитидо 24.08.2018 г.
Провеждане на изпита по Бългаски език и литература28.08.2018 г.
Провеждане на втория изпит по желание29.08.2018 г.
Оценяване на изпитните работиот 29.08. до 07.09.2018 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпитидо 10.09.2018 г.

Tаблица с отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити в кандидат-студентската кампания 2018 в акредитираните висши училища в Република България. За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното
висше училище.

Статистика по предмети и години за област Русе:

ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
Български език и литература15327504.30
География и икономика1471203.82
Английски език5161684.58
Биология и здравно образование3521325.17
Математика891135.17
История и цивилизация34134.54
Философски цикъл72114.30
Руски език3015.33
Немски език8014.97
Френски език7005.10
Испански език5004.23
Физика и астрономия5015.82
Химия и опазване на околната среда11015.74
ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
Български език и литература15029314.17
География и икономика2274703.57
Английски език4180375.38
Биология и здравно образование3582064.11
Математика921124.97
История и цивилизация41014.45
Философски цикъл85113.95
Руски език9114.98
Немски език9015.20
Френски език3005.40
Испански език0000
Физика и астрономия4004.98
Химия и опазване на околната среда6005.28
ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
Български език и литература14718034.19
География и икономика3068503.44
Английски език42810165.01
Биология и здравно образование46520114.15
Математика950215.13
История и цивилизация35314.53
Философски цикъл125404.12
Руски език9104.68
Немски език12104.87
Френски език3005.16
Испански език6003.94
Физика и астрономия6004.56
Химия и опазване на околната среда5005.37
ПредметБрой явили сеБрой неиздържалиПълно 6Среден успех
Български език и литература16718734.21
География и икономика44111903.42
Английски език4269124.94
Биология и здравно образование52717234.10
Математика1022124.37
История и цивилизация51303.87
Философски цикъл87304.50
Руски език8005.00
Немски език23005.14
Френски език8005.05
Испански език6104.61
Физика и астрономия6005.16
Химия и опазване на околната среда5004.95

Дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите. В бележката се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на задължителния ДЗИ по български език и литература и на втория задължителен изпит по предмет по избор. Ако завършващите 12. клас са изявили желание да се явят и на трети изпит по желание, също ще получат указания къде и кога ще се проведат изпитите по посочените от тях предмети. Зрелостните изпити започват в 8.00 часа и са с продължителност четири астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически часа.В деня на всеки изпит зрелостникът трябва:

 • – да се яви в сградата, в която ще полага ДЗИ, с документ за самоличност
  (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и със служебната бележка за допускане
  до държавни зрелостни изпити;
 • – да заеме определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита;
 • – да предаде на квесторите изключените си мобилни телефони;
 • – да носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят;
 • – да не напуска изпитната зала по-рано от един час след началото на държавния зрелостен изпит.

Всеки зрелостник получава изпитен комплект, който съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори и свитък за свободните отговори. Баркодовете, намиращи се на идентификационната бланка, на листа за отговори и на всяка страница от свитъка за свободните отговори, са уникални и поредни, чрез тях се гарантира еднозначното съответствие между всички компоненти на изпитния комплект, поради което не трябва да се разделят. Всеки зрелостник получава и копие на изпитния вариант за съответния изпит, като има право да работи върху теста, но е задължително да отбелязва верните отговори САМО върху листа за отговори и върху свитъка за свободните отговори. В различните изпитни варианти има три вида въпроси/задачи.
Въпроси от затворен тип с дадени възможни отговори, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи трябва да се отбелязват с черен химикал в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Верният отговор се отбелязва със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор.
Например – ако след това ученикът прецени, че първоначалният отговор не е верен и иска да го поправи, трябва да запълни кръгчето с грешния отговор и да отбележи с Х буквата на друг отговор, който приема за верен. Например – за всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

Писменият изпит съдържа:

 • – Задачи със свободен отговор – отговорите на тези задачи се отбелязват в свитъка за свободните отговори. Трябва да се четат внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие се написва верния отговор;
 • – Задача за създаване на текст.

Държавният зрелостен изпит по български език и литература:

 • – включва 41 задачи;
 • – 40 тестови задачи с максимален брой точки 70;
 • – 30 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка;
 • – 10 задачи със свободен отговор. Задачите носят различен брой точки: 31. задача носи 4 точки, 32. задача носи 1 точка, 33. задача носи 2 точки, 34. задача носи 4 точки, 35. задача носи 4 точки, 36. задача носи 10 точки, 37. задача носи 5 точки, 38. задача носи 2 точки, 39. задача носи 2 точки, 40. задача носи 6 точки;
 • – задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30;
 • – общият максимален брой точки е 100.

Държавните зрелостни изпити сесия ще се проведат на модули. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка от частите. След изтичане на определеното време те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори) и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.
В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.
Провеждането на матурите на модули няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване.
Разделянето на части по отделните предмети ще е както следва:

ПредметМодул 1Модул 2Модул 3
БЕЛ6060120
Френски език6060120
Немски език6060120
Руски език6060120
Испански език6060120
Италиански език6060120
История и цивилизация6060120
Философски цикъл6060120
Английски език609090
География и икономика609090
Математика90150няма
Химия и опазване на околната среда90150няма
Биология и здравно образование90150няма
Физика и астрономия90150няма

Времетраене в минути

Print Friendly, PDF & Email