Конкурси

Важно!!! Промяна на датата на провеждането на конкурса за длъжност „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по информационно осигуряване „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

старши експерт по информационно осигуряване „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен счетоводител „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по чужд език и по майчин език в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”

началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)
главен счетоводител в „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)
старши експерт по чужд език и по майчин език в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”


Списък на за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
старши експерт по професионално образование и обучение в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
декларация по 17,ал.2,т.1
Приложение №2 към чл.17,ал.1


Заповед за провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор” на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование трябва да познават и прилагат


Заповед за провеждането на конкурс за заемане на длъжността „директор” на общински център за специална образователна подкрепа
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Списък допуснатите кандидати


Заповед за провеждането на конкурс за директор на държавно и общинско училище
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на общински и държавни училища на територията на област Русе
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на общински и държавни училища на територията на област Русе


началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
старши експерт по приобщаващо образование в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”
декларация по 17,ал.2,т.1
Приложение №2 към чл.17,ал.1
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”
Списък на за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”


Архив обявления за конкурси

Заповед за провеждането на конкурс за директор на държавно и общинско училище
Примерно заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на документите за конкурс директори
Списък допуснати кандидати
Списък недопуснати кандидати
Информация провеждането на първият етап – писмен изпит-тест

Обява за провеждането на конкурс за началник на РУО-Русе
Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието” на РУО-Русе

Print Friendly, PDF & Email