Административно обслужване

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.
от понеделни до петък
Телефон за контакт: 082/83-45-32
E-mail за контакт:[email protected]

Списък на административните услуги на РУО – Русе

Вътрешни правила на РУО – Русе за организация на административното обслужване в РУО – Русе

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване

Описание на извършване на консултации

Протокол за устно заявление от общ характер

Заявление а признаване на завършен ІV клас по документи, издадени от училища на чужди държави

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Протокол за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заповед на министъра на финансите с цените

Процедура за достъп до данни от регистри на държавната администрация, присъединени към средата за междурегистров обмен Regix в РУО-Русе

Информация за предоставяне на от обществения сектор за повторно ползване


Административни услуги предлагани от други образователни институции

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Преместване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Print Friendly, PDF & Email