Административно обслужване

Център за административно обслужване

 

Работно време: от 9,00ч. до 17,30ч.
от понеделник до петък
Телефон за контакт: 082/83-45-32
E-mail за контакт:[email protected]
Заявленията и документите могат да бъдат приемани по електронен път чрез електронна поща: [email protected], чрез лицензиран пощенски оператор или чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Дължимите такси за административни услуги предлагани от РУО – Русе може да се заплащат:

  1. По банкова сметка :
    • Обединена българска банка (ОББ), ул. „Атанас Ц. Буров” № 5;
    • IBAN: BG 65 UBBS 80023106113106
    • BIC: UBBS BG SS
  2. Чрез ПОС терминал, разположен на етаж 7, стая 3 на РУО – Русе.

Често задавани въпроси

Списък на административните услуги на РУО – Русе

Вътрешни правила на РУО – Русе за организация на административното обслужване в РУО – Русе

Харта на клиента

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване – Електронна Анкетна карта

Протокол за устно заявление от общ характер

Заявление а признаване на завършен ІV клас по документи, издадени от училища на чужди държави

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Протокол за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заповед на министъра на финансите с цените

Процедура за достъп до данни от регистри на държавната администрация, присъединени към средата за междурегистров обмен Regix в РУО-Русе

Информация за предоставяне на от обществения сектор за повторно ползване

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Регионално управление на образованието – Русе за периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година (публикувано на 01.04.2021 г.)


Административни услуги предлагани от други образователни институции

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Преместване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Print Friendly, PDF & Email