Документи, свързани с приема на ученици в 8. клас

План-прием 2020/2021 учебна година

Изтегли становище за търсени прафесии

Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Изтегли списък на училищата от област Русе, които ще се осъществяват държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от закона за предучилщното и училищното образование.

Изтегли Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища.

Изтегли Прогнозни целеви стойности за област Русе за учебната 2020/2021 година.

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2020/2021 година.

Изтегли Писмо до представители на национално представените работодателски организации.

Изтегли Писмо до областен управител област Русе.

Изтегли Писмо до кметове в област Русе.


План прием 2019/2020 учебна година

Изтегли правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
Изтегли постановление № 352 от 31 декември 2018 г. на Министерски съвет за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
Изтегли прогнозни целеви стойности за план-приема в област Русе


Становища на раоботодатели и огранизиция за план-приема

Изтегли становище за Обединено училище “Св. Климент Охридски” – Борово
Изтегли становище за ПГ – Бяла
Изтегли становище за СУ “Васил Левски” – Ветово
Изтегли становище за ПГСС “К. А. Тимирязев” – Две могили
Изтегли становище за МГ “Баба Тонка” – Русе
Изтегли становище за ПГ по транспорт – Русе
Изтегли становище за ПГ по туризъм “Иван П. Павлов” – Русе
Изтегли становище зз ПГДВА “Йосиф Вондрак” – Русе
Изтегли становище за ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” – Русе
Изтегли становище за ПГИУ “Елиас Канети” – Русе
Изтегли становище за ПГМТ “Юрий Гагарин” – Русе
Изтегли становище за ПГПТ “А. Ц. Буров” – Русе
Изтегли становище за ПГРКК
Изтегли становище за ПГСАГ “П. Пенев” – Русе
Изтегли становище за ПГСС “Ангел Кънчев” – Русе


Търсени професии на пазара на труда

Изтегли становище за търсени прафесии


Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 07.04.2019 г.
Проект предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2019/2020 г.
Проект на обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.


Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 20.04.2019 г.
Проект на заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2019/2020 г.
Проект предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2019/2020 г.
Проект на обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.


Изтегли заповед за утвърждаване на държавен план-прием за уч. 2019/2020 г.
Изтегли приложение

Print Friendly, PDF & Email