Документи, свързани с приема на ученици в 8. клас

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година за област Русе Приложение №1 Приложение №5 (публикувано на 05.02.2021 г.)


Заповед за определяне броя на местата по чл.98, ал.3 от Наредба №10/01.09.2016 г.
Списък на записаните учениците със СОП и хронични заболявания.


Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства


Проект на заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г.
Приложение към заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2021/2022 г. Приложение №1 и Приложение №2
Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 23.04.2021 г.


План-прием 2021/2022 учебна година

Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема
Изтегли становище за АЕГ “Гео Милев” – Русе.
Изтегли становище за ОбУ “Св. Климент Охридски” – Борово.
Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе.
Изтегли становище за ПГ по туризъм “Иван П. Павлов” -Русе.
Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла
Изтегли становище за ПГДВА “Йосиф Вондрак” -Русе.
Изтегли становище за ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” -Русе.
Изтегли становище за ПГИУ “Елиас Канети” -Русе.
Изтегли становище за ПГМТ “Юрий Гагарин” -Русе.
Изтегли становище за ПГО “Недка Иван Лазарова” -Русе.
Изтегли становище за ПГПТ “Атанас Ц. Буров” -Русе.
Изтегли становище за ПГРКК -Русе.
Изтегли становище за ПГСАГ “Пеньо Пенев” -Русе.
Изтегли становище за ПГСС “К. А. Тимирязев” -Две могили.
Изтегли становище за ПГСС “Ангел Кънчев” -Русе.
Изтегли становище за СУ “Панайот Волов” -Бяла
Изтегли становище за СУ “Васил Левски”с ПП -Ветово


Изтегли становище за търсени професии
Информация за общия брой на учениците в VII клас в област Русе и броя на учениците в X клас в ОбУ “Св. Климент Охридски” – Борово.


Изтегли Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища.

Изтегли Прогнозни целеви стойности за област Русе за учебната 2021/2022 година.

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2021/2022 година.

Изтегли Писмо до представители на национално представените работодателски организации.


Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.)

Изтегли списък на училищата от област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. (публикувано на 12.11.2020 г.)


План-прием 2020/2021 учебна година

Заповед за утвърждаване на реализирания държавен прием за учебната 2020/2021 година в неспециализираните училища в област Русе. Приложение №1 към заповедта. (публикувано на 15.09.2020 г.)


Заповед на началника на РУО- Русе за утвърждаване на държавен план-прием в VIII и V клас за учебната 2020/2021 г. Приложение №1 и Приложение №2 към заповедта.


Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип


Становища на работодатели и работодателски огранизиции за план-приема
Изтегли становище за ПГ по туризъм “Иван П. Павлов” -Русе.

Изтегли становище за ПГДВА “Йосиф Вондрак” -Русе.

Изтегли становище за ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” -Русе.

Изтегли становище за ПГМТ “Юрий Гагарин” -Русе 1.

Изтегли становище за ПГМТ “Юрий Гагарин” -Русе 2.

Изтегли становище за ПГО “Недка Иван Лазарова” -Русе

Изтегли становище за ПГПТ “Атанас Ц. Буров” -Русе 1

Изтегли становище за ПГПТ “Атанас Ц. Буров” -Русе 2

Изтегли становище за ПГРКК -Русе

Изтегли становище за ПГСС “Ангел Кънчев” -Русе

Изтегли становище за ПГ по транспорт -Русе

Изтегли становище за ПГ по транспорт 2 -Русе

Изтегли становище за ПГИУ “Елиас Канети” -Русе

Изтегли становище за ПГСАГ “Пеньо Пенев” -Русе

Изтегли становище за СУЕЕ “Св. Константин Кирил Философ” -Русе

Изтегли становище за ОбУ “Св. Климент Охридски” -Борово

Изтегли становище за Професионална гимназия -Бяла

Изтегли становище за СУ “Панайот Волов” -Бяла

Изтегли становище за ПГСС “К. А. Тимирязев” -Две могили

Изтегли становище за СУ “Васил Левски”с ПП -Ветово


Изтегли становище за търсени прафесии

Изтегли Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Изтегли списък на училищата от област Русе, които ще се осъществяват държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по чл. 142, ал. 3, т. 1 от закона за предучилщното и училищното образование.

Изтегли Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни и обединени училища и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и средни училища.

Изтегли Прогнозни целеви стойности за област Русе за учебната 2020/2021 година.

Изтегли Списък на STEM профили и STEM професии за учебната 2020/2021 година.

Изтегли Писмо до представители на национално представените работодателски организации.

Изтегли Писмо до областен управител област Русе.

Изтегли Писмо до кметове в област Русе.


План прием 2019/2020 учебна година

Изтегли правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища
Изтегли постановление № 352 от 31 декември 2018 г. на Министерски съвет за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
Изтегли прогнозни целеви стойности за план-приема в област Русе


Становища на работодатели и огранизиция за план-приема

Изтегли становище за Обединено училище “Св. Климент Охридски” – Борово
Изтегли становище за ПГ – Бяла
Изтегли становище за СУ “Васил Левски” – Ветово
Изтегли становище за ПГСС “К. А. Тимирязев” – Две могили
Изтегли становище за МГ “Баба Тонка” – Русе
Изтегли становище за ПГ по транспорт – Русе
Изтегли становище за ПГ по туризъм “Иван П. Павлов” – Русе
Изтегли становище зз ПГДВА “Йосиф Вондрак” – Русе
Изтегли становище за ПГЕЕ “Апостол Арнаудов” – Русе
Изтегли становище за ПГИУ “Елиас Канети” – Русе
Изтегли становище за ПГМТ “Юрий Гагарин” – Русе
Изтегли становище за ПГПТ “А. Ц. Буров” – Русе
Изтегли становище за ПГРКК
Изтегли становище за ПГСАГ “П. Пенев” – Русе
Изтегли становище за ПГСС “Ангел Кънчев” – Русе


Търсени професии на пазара на труда

Изтегли становище за търсени прафесии


Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 07.04.2019 г.
Проект предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2019/2020 г.
Проект на обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.


Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 20.04.2019 г.
Проект на заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2019/2020 г.
Проект предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2019/2020 г.
Проект на обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.


Изтегли заповед за утвърждаване на държавен план-прием за уч. 2019/2020 г.
Изтегли приложение

Print Friendly, PDF & Email