Нормативна уредба

Закон за предучилищното и училищното образование

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието

Наредба № 5 от 03.06.2016 за предучилищната подготовка

Наредба № 5 от 30.11.2015 за общообразователната подготовка

Наредба № 7 от 11.08.2016 за профилираната подготовка

Наредба № 10 от 01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба № 11 от 01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението

Наредба № 12 от 01.09.2016 за статута на учители, директори и други педагогически специалисти

Наредба за детските и ученинически пътувания с обща цена

Наредба за приобщаващото образование

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Print Friendly, PDF & Email