Легализация на документи

Издаване на Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС)
Описание на услугата по издаване на уверение за МПС
Заявление за издаване на уверение за МПС
Превод


Издаване на Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
Описание услугата по издаване на удостоверение за клас, етап и степен
Заявление за издаване на удостоверение за клас, етап и степен
Превод


Протокол за устна форма на заявяване за издаване на документи
Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Тарифа на таксите в СПУО в сила от 15.09.2017 г.

Print Friendly, PDF & Email