Легализация на документи

Документи ,които се представят за признаване на завършен учебен срок,клас/класове, етап на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави

Заявление за признаване на етапи/степени/класове на основно и средно образование и за професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VIII клас до XII клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от 28.06.2014 г.)

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Print Friendly, PDF & Email