Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Поздрав на г-жа Росица Георгиева – началник на РУО-Русе по случай Рожество Христово

Честито Рождество Христово!  В навечерието на светлите рождественски празници Ви отправям своите искрени пожелания за много здраве, щастие, добруване и Прочети

Print Friendly, PDF & Email