Зa РИО

Регионалният инспекторат по образованието - гр.Русе е териториален орган на МОН за управление и контрол на системата на народната просвета. Задача на РИО е да осигурява условията за функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена в Русенска област. Инспекторатът изпълнява дейности по координиране взаимодействието между учебните заведения и държавните и общински институции, социалните партньори, неправителствените организации и международните образователни програми. Оказва методическа помощ и контролира училищата при изпълнение на държавните образователни изисквания. Работи по осигуряване на интегрирано обучение на деца със специфични образователни потребности. Осигурява условия за професионално образование и обучение и контролира качеството на учебния процес. Участва в разработването на учебни планове и програми за различните видове училища. Организира квалификационна дейност на учители, директори и помощник-директори на училища.